1) Všeobecné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim, firmou Deta spol., s.r.o, so sídlom v Bruntále, Pod vrbami 3, 79201 s identifikačným číslom 47153059, zapísanou v obchodnom registri, vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 3925(ďalej len „predávajúci“). Platnosť týchto podmienok končí s vydaním podmienok nových. Predávajúci neručí za omyly v objednávke zo strany kupujúceho. Pri vyplňovaní objednávky je nutné maximálne dôkladne vyplniť typ výrobku. Na výrobky z katalógu poskytujeme záruku podľa platného zákona.

2) Objednávka

Objednávku môže urobiť Kupujúci priamo v internetovom obchode. Po zadaní objednávky do objednávkového systému – potom, ako kupujúci dostane e-mailom do 2 pracovných dní potvrdenie svojej objednávky – je objednávka na základe platných právnych noriem považovaná za uzavretú kúpnu zmluvu a teda za objednávku záväznú.

3) Dodacie podmienky

Pokiaľ výrobok nie je skladom, pohybuje sa dodacia lehota spravidla do 8 týždňov. Pokiaľ nie je možné z akýchkoľvek dôvodov dodaciu lehotu dodržať, je zákazník okamžite po objednaní informovaný. Po vzájomnom avíze je možné tovar odobrať na adrese našej firmy. V prípade vzájomnej dohody dodá firma Delta spol., s.r.o. tovar na Vami určené miesto.

4) Ceny

Ceny v katalógu sú uvedené bez DPH a dopravy. Vzhľadom k rôznorodosti sortimentu a snahy o minimalizáciu dopravy bude konečná cena dopravy aktualizovaná na následnom potvrdení objednávky. Ceny v katalógu sa vzťahujú len na výrobok. Nevzťahujú sa na príslušenstvo či dekorácie. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ceny v obchode bez predchádzajúceho upozornenia zákazníkov. Ceny uvádzané na internetových stránkach sú vždy platné a záväzné v okamihu uskutočnenia objednávky. Objednaním tovaru už zmena ceny v internetovom obchode nijako neovplyvňuje cenu, ktorá bola uvedená v objednávke.

5) Platobné podmienky

Vyžadujeme platbu vopred alebo platbu v hotovosti (na dobierku). Iný spôsob platby len po vzájomnej dohode. Tovar zostáva vlastníctvom našej firmy až do úplného zaplatenia. Ak neprevezme kupujúci tovar odoslaný na dobierku od dopravcu bez relevantného dôvodu ani po opakovanej výzve dopravcu, vracia sa tovar späť predávajúcemu. Predávajúcemu vznikajú náklady na preprave, balnom a ušlý zisk, ktoré si môže nárokovať na kupujúcom. V prípade, že sa predávajúci rozhodne pre vyššie uvedené sankcie, vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru so splatnosťou 12 dní.

6) Spôsoby dopravy

Tovar predávajúci zasiela formou balíka prostredníctvom služieb Geis alebo využije svoju dopravu. Tovar je vždy zabalený tak, aby nedošlo k poškodeniu originálneho obalu ani samotného tovaru. Náklady na expedíciu tovaru sú závislé na spôsobe platby, na hmotnosti a na veľkosti tovaru. Podľa platných sadzobníkov Geis spočítame cenu dopravného, ktorú Vám do 2 pracovných dní oznámime vo forme potvrdenej objednávky. Informácie pre kupujúcich z iných krajín: expedičné náklady i dobu dodania pre zásielku odosielanú do inej krajiny Vám radi oznámime na základe Vašich konkrétnych potrieb.

7) Reklamačný poriadok

Ak nie je uvedené na dodacom liste inak, poskytujeme záruku 2 roky. Reklamáciu uplatňuje odberateľ vždy písomnou formou. Odberateľ je povinný vždy pri prevzatí tovaru od prepravcu skontrolovať jeho fyzický stav. Každá zistená závada musí byť uvedená na prepravnom alebo dodacom liste a potvrdená prepravcom. Reklamáciu je nutné uplatniť najneskôr do týždňa od doručenia tovaru. Odberateľ nemá okrem nároku z vád tovaru nárok na náhradu škody, najmä nie na náhradu ušlého zisku v dôsledku zlej dodávky. Podľa zákona má odberateľ možnosť vrátiť tovar do 14 dní. V prípade reklamácií nás prosím kontaktujte na email obchod@deta-bruntal.cz alebo telefonicky na telefónne číslo: +420 554 717 972.

8) Právo na odstúpenie od zmluvy

1. Vrátenie zaslaného tovaru bez udania dôvodu je možné v súlade s reklamačným poriadkom a zákonom č. 367/2000 Zb.z., a to aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní (§ 53 ods. 7 OZ).
2. Aby bol tovar prijatý späť a vrátená celá cena zaplatená za tovar, musia byť splnené tieto podmienky:
– Tovar musí byť vrátený kompletný (vrátane príslušenstva, návodu atď.), dobre zabalený a v pôvodnom stave a obale,
– Tovar ani obal nesmú byť poškodené,
– Tovar nesmie javiť známky opotrebenia a používania,
– Tovar musí byť vrátený na adresu prevádzkovateľa a to najneskôr 14. deň počítaný od prvého dňa nasledujúceho od prevzatia tovaru.
3. Pre vrátenie tovaru v zákonnej lehote 14 dní nás prosím kontaktujte pre odstúpenie od zmluvy na email obchod@deta-bruntal.cz alebo telefonicky +420 554 717 972. Dôvod vrátenia tovaru nie je nutné uvádzať, ale ak ho uvediete, budeme radi.
4. Pre rýchlejšie vybavenie po vrátení tovaru nezabudnite uviesť číslo vášho bankového účtu a priložte faktúru dodanú s tovarom. Urýchli to vrátenie peňazí. Nie je akceptované zasielanie tovaru späť predávajúcemu na dobierku, predlžujete tým dobu vybavenia. Vrátená bude celá čiastka. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielateľa späť.

5. Vrátenie tovaru môže byť vykonané osobným vrátením alebo doručením tovaru na vlastné náklady zákazníka. Tovar vrátený zákazníkom prostredníctvom dobierky nebude firmou Deta spol., s.r.o. prevzatý. Tovar je zákazník povinný zaslať firme Deta spol., s.ro. spolu so sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy, s číslom faktúry a číslom bankového účtu. V prípade nedodržania niektorej z uvedených náležitostí má Deta spol., s.r.o. právo odmietnuť vrátený tovar, alebo pomerne znížiť čiastku, za ktorú bude tovar prijatý späť.

9) Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho

Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku (po predchádzajúcej dohode s kupujúcim) najmä v prípadoch:
– kedy má oprávnenú pochybnosť o skutočnej identite kupujúceho,
– kedy nie je schopný doručiť tovar v danom termíne,
– v prípadoch, že sa tovar už nevyrába alebo nedodáva,
– kedy sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru u dodávateľa.
V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú časť kúpnej ceny, bude mu táto čiastka v čo najkratšom termíne prevedená späť na jeho účet alebo adresu.

10) Ochrana údajov, súhlas s odosielaním reklamy

– Zákazník súhlasí s tým, aby firma Deta spol., s.r.o. uchovávala a spracovávala jeho osobné údaje pre vlastnú potrebu, najmä marketing, prieskum trhu, obstaranie databázy atď.,
– Zákazník súhlasí s odosielaním neobjednaných reklamných ponúk zo strany firmy Meva-tec v akejkoľvek podobe,
– V prípade, že zákazník bude chcieť odvolať svoj súhlas s odosielaním neobjednaných reklamných ponúk, má povinnosť toto firme Deta spol., s.r.o. oznámiť písomne alebo mailom na obchod@deta-bruntal.cz,
– Všetky údaje, ktoré zákazník uvádza, podliehajú ustanoveniam z.č. 101/2000 Zb. z.,– Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších noviel. Katalóg firmy Deta spol., s.r.o. obsahuje platné identifikačné údaje firmy Deta spol., s.r.o. a aktualizovaný zoznam kontaktov pre styk so zákazníkmi. Akékoľvek nakladanie s osobnými údajmi zákazníkov sa riadi z. č. 101/2000 Zb. z.,- Zákonom o ochrane osobných údajov v znení neskorších noviel a ostatnými právnymi predpismi platnými na území ČR. Zákazník svojím slobodným rozhodnutím objednať si tovar uvedený v katalógu dáva najavo, že si je vedomý všetkých vyššie uvedených skutočností a súhlasí s ďalším spracovaním svojich osobných údajov pre účely obchodnej činnosti firmy Deta spol., s.r.o.